ระบุเลข สมาชิก หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล ในการค้นหา

 
 
เลขสหกรณ์
ชื่อ-สกุลสมาชิก
หน่วยงาน
หน่วยเลือกตั้ง
เอกสารแจ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดเลือกตั้ง
 
000080
นางสาวสมรศรี  สามสี
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000231
นายกิตติเวช  โคตรวงศ์
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000799
นางสาวมณีรัตน์  พลศักดิ์
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001422
นางสาวลำใย  ศิริบูรณ์
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001454
นางสาวอุมาพร  พันธนาม
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001561
นางบรรจงจิตร  นนใส
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001575
นางสาริสา  ตันตยานนท์
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001684
นางวราภรณ์  บัวลา
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001686
นายสมชาย  ชาลี
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001878
นางวิมล  สังข์ทอง
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001879
นางสาววิไลวรรณ  บัวหอม
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002012
นางทยานิจ  แก้วภมร
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002046
นางวิไลทิพย์  เครือไชย
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002049
นางฐิติพรรณ์  บุญมา
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002090
นายสายรุ้ง  สมาธิ
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002118
นางกนกวรรณ  อรัญถิตย์
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002179
นางพรรัตน์  โพธิ์ศรี
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002255
นายเชาว์โกมล  เสาโกมุท
รพ.กันทรารมย์ 1 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006246
นางสาวเพ็ญวิไล  แซ่ลี้
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006248
นางสาวสาลินี  โคตรเจริญ
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006260
นางสาวธารินี  พรหมคุณ
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006275
นางสาวสุดารักษ์  จิตตโคต
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006282
นายพลวรรธน์  วงศ์รัตนะวัน
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006307
นางสาวฐิติกร  สาสังข์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006322
นายคมสันต์  โสดาธาตุ
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006323
นางสาวจิราวรรณ  จันทรักษ์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006338
นางสาววีราภรณ์  กานกายันต์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006339
นางสาวสุธาทิพย์  ทองสา
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006460
นางสาวเพ็ญจันทร์  สีหะวงษ์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006499
นางนงเยาว์  ศรีไชย
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006533
นางสาวสุภาภรณ์  ผมหอม
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006534
นางสาวจันทร์สุดา  สมจิตมูล
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006535
นายเกียรติศักดิ์  สายสด
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006544
นายฉัตรชัย  ภู่เจริญ
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006593
นางสาวขนิษฐา  โพธิ์น้อย
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006595
นางสาววริษฐา  เลิศปัญญาพรชัย
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006633
นางสาวมุกดา  แหวนหล่อ
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006635
นางสาวปณัฐดา  บุญเภา
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006671
นางสาวศรีกันยา  พาจะโปะ
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006691
นางสาวธนาภรณ์  บุญขาว
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006695
นางสาวจินตนา  ทองกลม
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006713
นางสาวนันท์นภัส  บัวไข
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006736
นายอิทธิพล  ตาอุด
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006816
นางสาวสุพรรณี  วงษาสน
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006952
นายพิจิตร  คำโสภา
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007017
นางสาวจิตรตรา  แก่นอินทร์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007057
นางสาวพิจิตรา  ศรีลา
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007081
นางสาวสุรีย์ภรณ์  พรรณโรจน์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007109
นางสาวธนภร  ดวนใหญ่
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007118
นางสาววราพร  อุปชิต
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007189
นางสาวจุฑาทิพย์  นามแสง
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007205
นางสาวฐิติมา  ศรีสำอางค์
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007329
นายถิรวิทย์  จันทร์หอม
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007436
นางสาวธมลวรรณ  เตี๋ยอนุกูล
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007464
นางสาวพรสุดารัตน์  สมจิตร
รพ.ราษีไศล 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001972
นางกนกวรรณ  จงเจริญ
รพ.ราษีไศล2 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000944
นางแก้วใจ  สุวรรณคำ
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002105
นายวรพจน์  หลาวทอง
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002585
นางสาวจิรัฐติกา  ศิลารักษ์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002996
นางสมจิต  อสิพงษ์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003115
นางรุ่งทิวา  อุดมพันธ์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003392
นางสาวภรภัทร  บุญตะนัย
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003957
นางสาวทรายกะรัต  เสริมแก้ว
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004036
นางสุนิสา  มุขขันธ์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004624
นางสาวสกาวเดือน  นาคสิงห์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005002
นางสาวฐิติรัตน์  ทุมวัน
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005163
นายจิรกิตต์  สำราญ
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005205
นางพรพิมล  ดวงมณี
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005966
นางสาวกฤตยา  ทองดี
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005967
นางสาวศิรินภา  สิงห์คำ
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006007
นางสาวปนัดดา  บุญตา
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006009
นางสาวกัญญกิตติ์  มังคุด
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006010
นางสาวพิชญ์สิณี  ศิริวงษ์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006012
นางสาวพิมพ์ลดา  คำขาว
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006051
นางสาวรุ่งขวัญ  สมพงษ์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006054
นางสุภาภรณ์  บินไธสง
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006133
นางสุธิดา  อุณวงค์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006199
นางสาวคัทลียา  วรรณทวี
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006200
นางสาวมัตติกา  แก้วใส
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006267
นางสาววิจิตรา  ทองบ่อ
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006268
นางภาณุมาส  ศรีจันทร์
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006603
นายพิฆเนศ  จันทรา
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006605
นางสาวพิชญา  พวงอก
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006681
นางสาวบุษณีย์  บรรพตะธิ
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006682
นางสาวศิริรัตน์  ดอนเหลือม
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007107
นางสาวพรนพรัตน์  จ้างประเสริฐ
รพ.ศิลาลาด 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000567
นางบุณณดา  โสพัฒน์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000620
นางวิไลวรรณ  อินทร์แก้ว
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000745
นางศิลธรรม  เที่ยงแท้
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001193
นายวรมัน  เที่ยงแท้
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001637
นางชลิดา  คณะพัฒน์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001787
นางอนัญญา  อินทรา
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001854
นางสุพิชญ์ลดา  ดวงอาจ
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001885
นางกันยารัตน์  คำแก้ว
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001924
นายมนตรี  โสพัฒน์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001937
นางสาวสุพรรณี  วงคำจันทร์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002004
นางเกศิณีนารถ  ราชนุกูล
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002007
นางณัฐชยา  มณีนิล
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002201
นางสมฤทัย  จินาวัลย์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002204
นางปัทภาวี  บุญข่าย
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002285
นางสาวพัฒนียา  แก้วมณี
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002488
นายอาคม  สมบัติ
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002629
นางลัดดา  โสพัฒน์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002672
นายนัฏฐวี  ราชนุกูล
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002686
นางสุดารัตน์  เพ็ชรรักษา
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002779
นายจำเนียร  เพ็ชรรักษา
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002810
นายอังคาร  จำปากุล
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002822
นายวนัฐพงษ์  บุตรดี
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002903
นายปริณดา  เนตรสง่า
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003102
นางสมเพชร  พรหมพิลา
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003160
นางสาวเปียวิภา  งอมสงัด
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003273
นางสาวชินานันท์  แก้วคำหล่า
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003339
นางพัชรี  ศรียันต์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003438
นางวิลาวัลย์  ใยอิ้ม
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003594
นายอนิรุจน์  นิรันดร์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003709
นางสาวสาวิตรี  คำชาลี
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003855
นางสาวสุมาลี  กลางเฉวียง
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003865
นางสาวจีริสุดา  วังศรีแก้ว
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004051
นางสาวขวัญทิพย์  วงศ์สุวรรณ
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004129
นายณัฐพงษ์  โพธิบุตร
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004164
นางสาวนุชราภรณ์  สุโพนอก
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004174
นางสาวศิรินภา  ไชยรักษ์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004816
นางสาววันวิสาข์  สุทธิแพทย์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004977
นายทิษณุ  รื่นกลิ่น
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005059
นางสาวเสาวลักษณ์  สงพิมพ์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005060
นางสาวภัสราภรณ์  อารีย์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005063
นางสาวรุ่งฤดี  กระสังข์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005120
นางสาวฐิติมา  อดกลั้น
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005121
นายพัฒนา  แสนทวีสุข
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005143
นางสาวภาวิดา  ปาระมัติ
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005223
นางสาวเบญจวรรณ  คำพิหล้า
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005763
นางนลินรัตน์  สะอิ้งทอง
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006111
นายศรีหราช  สระทอง
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006178
นางสาวบุษราภรณ์  ศรีประเสริฐ
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006311
นางสาวหัทยา  กระสังข์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006343
นางสาวหทัยภัทร  สุโพธิ์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006493
นางสาวเจษฎาพร  ธรรมบุตร
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006494
นางสาวอารีรัตน์  โสดา
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006510
นายกันตวิชญ์  พนาดร
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006547
นางสาวณัชฎาพร  ทองน้อย
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006683
นางสาวคมเลขา  ดอกพอง
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006684
นางสาวเบญจวรรณ  จันทะกรณ์
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006685
นางสาวนันทพร  ศรีตาแสน
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007187
นายสุริยะ  ชราศรี
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007390
นางเบญจวรรณ  สุขจิต
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007438
นางสาวสุทธินันท์  แหวนทอง
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007500
นายอาทิตย์  โสรถาวร
รพ.ห้วยทับทัน 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000124
นางอาภรณ์  สิงห์เงิน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000150
นายอัครเดช  บุญเย็น
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000168
นางบวร  สารการ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000574
นางสมปอง  วงษ์รักษ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000622
นางวิมาลัย  ทินนะภา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000693
นางปรารถนา  ธรรมบุตร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000829
นางปิยวดี  ศุภสาร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000860
นางบุษบา  โปร่งจิต
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000925
นางศุภรา  ธูปอินศิริ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000935
นางพิลัยวรรณ์  แก้วภมร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
000991
นางบงกชรัตน์  จันทร์สนิทศรี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001262
นางสุชญา  ชัยสนาม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001271
นางชวัลลักษณ์  ตั้งพิทักษ์ไกร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001323
นางสาวปวัณรัตน์  พิมล
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001324
นางสาววาสนา  ชาญจิตร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001327
นางกัญธรส  เนาว์สุข
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001345
นางภักธนัญ  กระจ่าง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001530
นางสาวธิติยา  เนตรสุวรรณ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001533
นางวิยะดาวัลย์  แสงจันทร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001534
นางสาววราภรณ์  แท่งทอง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001618
นางยศยา   บุญเย็น
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001735
นางกัญญาณัฐ  จันทร์ฉายเมธากุล
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001776
นางวิภาวดี  เมืองจันทร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001868
นายธนศักดิ์  จันทร์สนิทศรี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001939
นางบัวผิน  สุพร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
001979
นางพัชรนันท์  พวงยี่โถธนะโชติ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002083
นางอลิสรา  ตุลาดิลก
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002113
นางศุภิสรา  สีหบุตร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002322
นางกัญญาสิณีย์  พลอยไทย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002344
นางสาวธันยมัย  โปร่งจิต
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002346
นางสาวดลลชพิชญ์  ผลสุข
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002372
นางปิยพร  หินลาด
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002380
นางสาวคนึงนุช  ศรีโพนทอง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002381
นางกานต์พิชชา  พลศรีเมือง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002464
นางเอี่ยมศิริ  ชิณวงค์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002536
นางสาวพิชญาภัค  จิริวิภากร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002601
นางอรัญญา  วงศ์วรรณา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002663
นางไสว  ตันทวุทธ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002674
นางญาณิศา  ภาษี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002680
นางสาวนันท์นภัส  พรหมทา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002685
นางพจนี  จันสิน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002688
นางโชติรส  อัครธนาโชติ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002714
นางรสสุคล  จรัสดำรงค์วัฒน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002802
นางสาวอิสรีย์  บุญสิทธิ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002829
นางสาวดวงใจ  มีชัย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002843
นางวาสนา  ประพาฬ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002877
นางสาวทิพย์ภา  สร้อยชื่อ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002907
นางสาวทิพวรรณ  ศรีโพนทอง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
002989
นางกาญจนา  ไชยราช
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003033
นางรสสุคนธ์  สาลีพิมพ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003054
นางอุบล  คำภักดี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003056
นางทองสี  อ่อนทุม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003100
นางฐิติวรรณ  อาสาราช
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003103
นางอารยา  มุกดาหาร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003134
นางสมจิตร์  ดีรุณ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003199
นางกฤษณา  ศรีหะจันทร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003210
นางศิริพร  สารรัตน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003211
นางดาวไสย  ประกอบกิจ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003229
นางประวิญณา  โนนสูง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003248
นางสาวณัฐกาญนุมาศ  มีดี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003295
นางสาวสิริกัญญา  รอบแคว้น
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003310
นางสุภาพร  จิรมหาศาล
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003319
นางศัลสุณีย์  ผ่องใส
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003532
นางสาวธิติมา  ผ่านพินิจ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003558
นางสวลี  เหยี่ยน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003705
นางสาวธิดารักษ์  บุตรแสน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003707
นายภูริวัจน์  ผารัตน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003708
นางสาวกุมารี  ดาระกร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003725
นางมัลลิกา  จงกฏ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003736
นางจริยาพร  จำรัสธนสาร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003737
นางสาวนุศรา  ศรีสุธรรม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003769
นางสาวภัณฑิรา  ดวงมณี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003802
นางสาวอนัน  สิมลี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003909
นางมยุรี  สุจริต
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003910
นางกุหลาบ  สมหวัง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003919
นางสาววิภา  จันทศิลา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003920
นางสาวสุวรรณา  สนธิการ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003984
นางสาวจิตราวดี  อินท์สาย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003985
นางยุภาวดี  เพ็งแจ่ม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
003999
นางสาวอัญชลี  โปร่งจิตร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004001
นางสาวนิตยา  จันเทศ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004032
นางเฉลิมขวัญ  คำลือ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004048
นางวนิดา  สมศรี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004056
นางอมราภรณ์  นาคผ่อง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004058
นางสาวทิพยา  โนนใหญ่
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004070
นางสาวชุติมา  ชีวะสุทธิรัตน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004072
นายภราดร  อำนวย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004158
นางสาวรัชฎาภรณ์  วรรณา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004159
นางสาวสุชาวดี  ศรีพิชัย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004772
นางวรัญญา  นนท์ศิริ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
004981
นางสาวพรพรรณ  อสิพงษ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005025
นางสาวประการนันท์  พวงนาม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005150
นางสาวชวนิล  อินธิเดช
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005208
นางสาวราตรี  สายสุด
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005222
นายสุวิชา  หนองสูง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005224
นางสาวนิตยา  จันดาพืช
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005240
นางสาวสรัญญา  สายทอง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005724
นางสาวสุจิตตรา  บุญนำพา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005747
นางวาสนา  ทองย้อย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005797
นางสาวรุจิรา  ดาสันทัด
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005798
นางสาวปัทมา  เสนา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005799
นางสาวณัฐธนันท์  นวลงาม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005811
นางสาวแสงระวี  ศรีเสน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005845
นางสาวปิยะนาถ  กันทะพันธ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005910
นางสาวสุพัตรา  แก่นอ้วน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005913
นางสาวฐาปนี  จันทะวงษ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005919
นายมนูญ  คุณพรม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005951
นางสาวฐิชารัศม์  ชัยบรรจงวัฒน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005979
นางสาวสุธิดา  เวียงคำ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005980
นางสาววาสนา  ปลาวาฬ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005982
นางสาวธิดาลักษณ์  วิลัยเกษ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
005983
นางจีระนุช  กิ่งสีดา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006047
นางสาววรรณพร  พวงพันธ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006055
นายกานต์ณณัฏฐ์  กิจธนาวัฒน์วงศา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006117
นางสาวณัฐกฤตา  ภูศรี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006138
นางสาวชื่นชนก  วรธงไชย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006262
นางสาวบุหงา  ธรรมรส
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006293
นางสาวกัลยรัตน์  อันทะชัย
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006294
นางสาวกมลวรรณ  จันทร์อินทร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006299
นายบัญชา  จันสิน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006331
นางสาวกัญชพร  โพธิวัฒน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006335
นางสาวสุวิภา  สุริเตอร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006387
นายจตุพร  วิจารณ์กัยกิจ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006400
นางสาวอารียา  จันเทศ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006442
นางสาวมัดมุก  หล้าคำ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006446
นายชินดนัย  เชาว์ศิริกุล
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006504
นางสาวสิริวิมล  บุญแสน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006526
นางสาวณัฐพร  คำศิริ
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006528
นางสาวนิตยา  บุญท่วม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006529
นายวาณิตย์  ใจยา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006532
นางสาวปานจิตต์  พลดร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006580
นางสาวเพ็ญพิมล  สะอิ้งทอง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006606
นางสาวเสาวภา  โชติพันธ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006607
นางสาวนัฐริกา  โสรินทร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006652
นางสาวกมลธร  เทพตาแสง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006654
นายอนุชา  ศิริวงค์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006655
นางสาวอาทิตยา  นาดี
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006657
นางสาวกาญจนา  งามแสง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006719
นางสาวพนิดา  วงศ์จอม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006720
นางสาวสาคร  แสนบุบผา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006728
นางสาวสุวนันท์  สำเภา
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006778
นายปวริศร์  อารยะสุขวัฒน์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006781
นายเพชรรัตน์  ผลสุข
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006804
นางสาววราภรณ์  อ้วนพร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006847
นายธีรพงษ์  บุญแสน
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006848
นางสาวสุภาภรณ์  เพ็งแจ่ม
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006864
นางสาวเยาวลักษณ์  หะสูง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006910
นางสาวสุดารัตน์  โคตวงศ์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006923
นางสาวรัตนาภรณ์  วงสุนทร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006943
นางสาววชิรารัช  คันศร
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
006944
นางสาวพิศมัย  เมืองจันทร์
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007014
นายวีระยุทธ  บุญยิ่ง
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง
 
007022
นางสาวนุชจรีย์  ศรีสุข
รพ.อุทุมพรพิสัย 2 คำร้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง