สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
สส.ชสอ.
กองทุนสวัสดิการสมาชิก(กสธท)
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน(กสอ)
กองทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว