Facebook | Youtube | Line@ | Tiktok | Instagram
โทร. 045-613992,090-2506304,097-3054868,0902480934  
 
สหกรณ์ฯมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม 2566
จากคะแนนการประเมินของสมาชิก

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 14/9/2566 15:45:51 124.121.3.173  


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 14/9/2566 15:46:14124.121.3.173


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 14/9/2566 15:46:51124.121.3.173


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด