สหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขศรีสะเกษ จำกัด
Facebook | Youtube | Line@ | Tiktok | Instagram
โทร. 045-613992,090-2506304,097-3054868,0902480934  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ ชุดที่36
นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายปรีชา ปิยะพันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายอำไพ บุญสาร
กรรมการเลขานุการ
นายธัชนนท์ คำใสย์
กรรมการเหรัญญิก
นายอรรถวุฒิ ชารีผล
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายสนอง ไหวดี
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายบุญเลิศ ปลอดปล่อง
กรรมการ
นายวีระพล เมืองกลาง
กรรมการ
นายสุริยนต์ หล้าคำ
กรรมการ
นายสัตรา พิมูลชาติ
กรรมการ
นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์
กรรมการ
นายทิวากร สมัญญา
กรรมการ
นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
กรรมการ