สหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขศรีสะเกษ จำกัด
Facebook | Youtube | Line@ | Tiktok | Instagram
โทร. 045-613992,090-2506304,097-3054868,0902480934  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายอัครเดช บุญเย็น
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
นายบรีชา ปิยะพันธ์
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
นายอำไพ บุญสาร
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3
นายธัชนนท์ คำไสย์
กรรมการเหรัญญิก
นายชัชวาล ศรีเมือง
กรรมการเลขานุการ
นางวราภรณ์ บุญลพ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์
กรรมการ
นายทิวากร สมัญญา
กรรมการ
นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
กรรมการ
นายภาสกรณ์ โพธิ์ศรี
กรรมการ
นายสมาน อารีย์
กรรมการ
นางสุทิศา นิลเพชร
กรรมการ
นายชาว สุภาจินดานนท์
กรรมการ