สหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขศรีสะเกษ จำกัด
Facebook | Youtube | Line@ | Tiktok | Instagram
โทร. 045-613992,090-2506304,097-3054868,0902480934  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายบัวทอง เอกสิริ
ผู้จัดการ
 
 
นางกฤษณา สนเท่ห์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางเกษร จงงาม
หัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม
หัวหน้างานสินเชื่อ
นางอรุณีย์ พวงอินทร์
หัวหน้างานการเงิน
     
นาวสาวประภาดา พงศ์ก้อนคำ
หัวหน้างานเงินฝาก
นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย
หัวหน้างานธุรการ
นายปัณณทัต เทียนทอง
หัวหน้างานสารสนเทศ
     
นางภคพร จันโทภาส
เจ้าหน้าที่การเงิน
ว่าที่ร.ต.ญ.หญิงวาสนา เฉลิมศิลป์
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางสาวปานกมล มะโนชาติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายพงศ์พิสุทธิ์ เหลาลี
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
นายสุวิชา สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ